RODO

Stosując się do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, (dalej zwane jako: RODO), chcemy przekazać kilka informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez TEZET Sp. z o.o. w Lublinie.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że podmiotem decydującym o celu i sposobie przetwarzania zebranych od Państwa danych osobowych jest TEZET Sp. z o.o. w Lublinie z siedzibą przy ul. Puławskiej 38, posiadająca nr NIP 712 01 63 547 oraz nr REGON: 001326324, zarejestrowana w KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS: 0000064980 (zwany dalej Administratorem).

2. Kontakt z Administratorem.

W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt: e-mail: tezet@tezet.pl, tel. 81 740 50 10.

3. Cel, podstawa prawna i okres przechowywania Państwa danych.

L.p. Cel przetwarzania Podstawa przetwarzania Retencja danych
1 Zawarcie i realizacja umowy np.: zakup, dostawa gazu, instalacja urządzeń, usług własnego laboratorium założenie i użytkowanie konta na stronie www, oraz zlecanie wykonywania usług. art. 6, ust.1, lit. b RODO wykonanie umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Okres przetwarzania danych będących w dyspozycji Administratora zależy w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania, które wynikają z:

• potrzeby zawarcia i realizacji umowy – do daty obowiązywania i rozliczenia umowy;

• realizacji przepisów prawa – przez czas określony w tych przepisach;

• uzasadnionego interesu Administratora – przez okres umożliwiający realizację danego interesu lub do zgłoszenia

• skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania;

• udzielonej zgody – do czasu jej wycofania.

Jeżeli będzie to niezbędne dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, terminy te mogą być przedłużone o okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia prowadzonych postępowań przed stosownymi organami.

2 Sprawozdawczość finansowa (wystawianie i przechowywanie faktur VAT oraz innych dokumentów finansowo – księgowych). art. 6, ust.1, lit. c RODO wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością.
3 Obsługa reklamacji i innych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. art. 6, ust.1, lit. f RODO prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora jakimi jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
4 Marketing bezpośredni produktów i usług oferowanych przez Administratora, oraz odpowiedź na kierowane pytania. art. 6, ust. 1, lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing bezpośredni produktów i usług.
5 Komunikacja i działania marketingowe wykorzystujące adres mailowy lub numeru telefonu osoby fizycznej. art. 6, ust.1, lit. a RODO zgoda na komunikację lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
6 Monitoring wizyjny (wizerunek osób przebywających na terenie Spółki np.: Klienci, Pracownicy). art. 6, ust.1, lit. f RODO prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.
7 Rekrutacja pracowników. art. 6, ust.1, lit. a lub art. 9, ust.2, lit. a RODO udostępniającego dodatkowe dane – inne niż wskazane w Kodeksie pracy;
art. 6, ust.1, lit. c RODO wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:

1) którym Administrator jest zobowiązany udostępnić je na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
2) świadczące na rzecz Administratora usługi: prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie, transportowe, celne, inne wynikające z realizacji danego procesu lub usługi.

5. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych, mają Państwo prawo lub uprawnienie do:

1) uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich, w tym otrzymania ich kopii (oraz innych informacji opisanych w art. 15 RODO) – pozyskanie informacji, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane;
2) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO) – korzystając z tego prawa można zgłosić do Administratora konieczność poprawienia niepoprawnych poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przetwarzaniu danych;
3) żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym – żądanie przysługuje w przypadkach opisanych art. 17 RODO) – prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków Administratora;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (żądanie przysługuje w przypadkach opisanych art. 18 RODO);
5) realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO) (art. 20 RODO).

6. Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:

1) wnieść sprzeciw do Administratora, na wyżej wskazane dane kontaktowe, wobec przetwarzania swoich danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
2) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania, bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
3) wnieść skargę do Prezesa UODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Żądania związane z realizacją swoich praw prosimy kierować do Administratora na dane wskazane w pkt. 2 niniejszego dokumentu lub osobiste stawienie się w jego siedzibie. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Jeżeli ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku będzie wymagał wydłużenia terminu – będzie on przedłużony o kolejne 2 miesiące.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z zawieraniem i realizacją umowy między stronami – art. 6, ust.1, lit. b RODO lub dla celów wynikających z przepisów prawa – art. 6, ust.1, lit. c RODO. Jeżeli Administrator powołuje się na art. 6, ust.1, lit. f RODO dane przetwarzane są do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora wraz z konkretnym opisem takiego celu np.: ochrona lub dochodzenie roszczeń.

9. Informujemy, że nie stosujemy automatycznego profilowania danych, które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne.

10. Nie pozyskujemy danych osobowych z zamiarem przekazywania ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.