Terminal przeładunkowy

Terminal Przeładunkowy TEZET jest największym tego typu obiektem na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Terminal zlokalizowany jest w miejscowości Brzeźno koło Chełma, na obszarze o powierzchni ponad 300.000 m², w odległości 11 km od kolejowego przejścia granicznego Jagodin-Dorohusk (Ukraina-Polska). Terminal przeładował do tej pory łącznie kilka milionów ton gazów skroplonych, co dało mu status lidera na granicy polsko-ukraińskiej.

Terminal przeznaczony jest dla przeładunku płynnych gazów węglowodorowych z kolejowych cystern szerokotorowych do kolejowych cystern normalnotorowych wg standardu europejskiego oraz do autocystern.

Zastosowane technologie, pełn automatyka urządzeń i systemów daje gwarancję bezpieczeństwa oraz jakości przeładunku. Terminal TEZET spełnia surowe wymagania Unii Europejskiej, niejednokrotnie wykraczające poza obowiązujące przepisy.

Terminal TEZET posiada status składu podatkowego, co umożliwia nam sprzedaż gazu zarówno z opłaconą akcyzą, jak i w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Tło kropki

Technologia na terminalu

To pomost obsługowy o długości 300 m, przystosowany do górnego rozładunku cystern kolejowych szerokotorowych do cystern normalnotorowych oraz zbiorników magazynowych. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym, w które jest wyposażony front rozładunkowy i załadunkowy, realizacja zadań jest bezpieczna i efektywna.

Terminal wyposażono w zintegrowany system pomiaru i kontroli. Monitorowany jest przez liczne czujniki stężenia gazu, a niezbędne procedury uruchamiane są automatycznie. Urządzenia rejestrują w swojej wewnętrznej pamięci całość zdarzeń związanych z ich pracą. Pracownicy są w stanie natychmiast zareagować na każdą sytuację awaryjną.

Sprawny proces rozładunku gazu zapewniają „zakopcowane” ciśnieniowe zbiorniki magazynowe o łącznej pojemności 1 000m3 tj. (około 500 t gazu płynnego).

Elektroniczne wagi samochodowe współpracujące z urządzeniami do napełniania autocystern gazem płynnym umożliwiają pełną kontrolę napełnienia na stanowiskach załadunku autocystern. Stanowiska posiadają systemy wykrywania i powiadamiania o zagrożeniach oraz dodatkowe urządzenia gaśnicze. W awaryjnych sytuacjach uruchamia się sygnał alarmowy.

Ochrona przeciwpożarowa kolejowego frontu przeładunkowego to działka wodne o zasięgu 80 m każde, zasilane ze zbiornika wody pożarowej o pojemności 1 000 m3. Układ uruchamiania i sterowania jest w pełni zautomatyzowany. W trosce o bezpieczeństwo cyklicznie organizujemy na terminalu szkolenia i ćwiczenia jednostek straży pożarnej oraz pogotowia.

Wizualizacja komputerowa daje pełną informację i kontrolę pracy terminala, operator systemu na bieżąco monitoruje poszczególne etapy przeładunku gazu.

Terminal leży w bezpośrednim sąsiedztwie unikalnego w skali światowej rezerwatu przyrody „Rozkosz” i mieści się w jego otulinie. Obwarowania dotyczące urządzeń technicznych Terminalu przeładunkowego i ich funkcjonowania są w tym przypadku szczególnie ważne ze względu na ochronę przyrody, w szczególności ochrona powietrza jak i zabezpieczenie gruntu i wód gruntowych.

Dzięki trosce i dbałości firmy TEZET dotychczasowe funkcjonowanie Terminalu nie spowodowało obniżenia walorów przyrodniczych Rezerwatu „Rozkosz” ani jego otuliny, a wręcz przeciwnie – wg oceny wydanej przez prof. dr hab. I. Wojciechowskiego i prof. dr hab. S. Radwana z Akademii Rolniczej w Lublinie- zwiększyła się liczba gniazd (szczególnie wodniczki) w części rezerwatu sąsiadującej z końcowym odcinkiem rampy.

utworzony w 1990 roku, zajmuje powierzchnię ok. 473 ha i jest jednym z największych wśród bardzo rzadkich w kraju torfowisk węglanowych, a największym w kraju i w Europie obszarem porośniętym zwartym szuwarem kłoci wiechowatej. Nie licząc tego zagrożonego gatunku, liczba występujących tu roślin objętych ochroną prawną wynosi 43, a 22 gatunki są wpisane do „Czerwonej Księgi” roślin szczególnie zagrożonych w Polsce. Fauna reprezentowana jest m.in. przez blisko 800 gatunków motyli (z czego 8 znajduje się na liście 20-tu motyli europejskich zagrożonych wyginięciem, żółwia błotnego (również gatunek chroniony z „Czerwonej Księgi”), oraz przez 150 gatunków ptaków, z czego 83 gatunki odbywają tu regularnie lęgi. Wśród nich 67 gatunków jest zagrożonych w skali Polski, 34 gatunki zagrożone w skali Europy i 2 zagrożone w skali świata – wodniczka i derkacz.

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Terminala TEZET w Brzeźnie:

Świadomi występujących zagrożeń, związanych z przeładunkiem gazów płynnych, stawiamy sobie za cel nadrzędny by działalność prowadzona przez naszą Spółkę była bezpieczna i przyjazna dla środowiska. Cel ten realizujemy poprzez:

 • Postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami w zakresie bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa transportu, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa ekologicznego;
 • Stosowanie nowoczesnych rozwiązań i środków technicznych oraz ich utrzymywanie i systematyczne odnawianie;
 • Racjonalne użytkowanie zasobów przyrody, w szczególności przez zrównoważone wykorzystywanie surowców, materiałów, wody i energii;
 • Identyfikowanie różnego rodzaju zagrożeń, ocenę związanego z tymi zagrożeniami ryzyka i jego minimalizację do akceptowalnego poziomu;
 • Dążenie do systematycznej poprawy warunków pracy i stanu bezpieczeństwa;
 • Doskonalenie działań, zmierzających do zapobiegania wszystkim rodzajom awarii i zdarzeń wypadkowych;
 • Doskonalenie działań w zakresie reagowania w sytuacji wystąpienia awarii i zdarzeń wypadkowych;
 • Szkolenie pracowników mające na celu podwyższanie ich kwalifikacji i wiedzy oraz uświadamianie im jak ważną rolę odgrywają w aspekcie bezpieczeństwa;
 • Współpracę z organami kontrolnymi w celu osiągania optymalnego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa;
 • Koordynację działań na rzecz bezpieczeństwa z działaniami dotyczącymi innych elementów systemu zarządzania Spółką;
 • Prowadzenie otwartej polityki informacyjnej o występujących zagrożeniach, stosowanych środkach bezpieczeństwa i ochrony w stosunku do pracowników, lokalnej społeczności i innych stron zainteresowanych;

Zobowiązanie powyższe realizujemy przy aktywnym współudziale wszystkich pracowników, zapewniając niezbędne środki techniczne, organizacyjne i finansowe oraz kompetentny personel.

1. OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD

OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD

TEZET Spółka z o.o,
20 – 822 Lublin
ul. Puławska 38.

2. OŚWIADCZENIE, ŻE ZAKŁAD PODLEGA PRZEPISOM DOTYCZĄCYM ZAKŁADÓW DUŻEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA AWARII

OŚWIADCZENIE, ŻE ZAKŁAD PODLEGA PRZEPISOM DOTYCZĄCYM ZAKŁADÓW DUŻEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA AWARII

Ze względu na ilość gazów płynnych znajdujących się na terenie Terminala Tezet w Brzeźnie zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym dotyczącym zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Zgodnie z wymaganiami art. 250 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 zakład dokonał zgłoszenia do Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, oraz w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.
Został również opracowany i przekazany właściwym organom raport o bezpieczeństwie, oraz program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa samego Terminala oraz społeczności lokalnej zastosowano wiele środków technicznych, organizacyjnych i proceduralnych oraz działań, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii składający się wielowarstwowy system bezpieczeństwa.
Najważniejsze elementy systemu to:

 • prawidłowo zaprojektowane oraz wykonane obiekty i instalacje, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla baz paliw płynnych, obierane i zatwierdzone do użytkowania z wynikiem pozytywnym przez państwowe organy nadzoru,
 • hermetyzacja urządzeń magazynowych i przesyłowych,
 • wykwalifikowany personel posiadający wszelkie uprawnienia do eksploatacji i nadzoru dla posiadanych urządzeń i instalacji oraz poddawany systemowi ciągłego szkolenia,
 • prowadzony 24 godz./dobę nadzór pracy instalacji i monitoring istotnych dla bezpieczeństwa parametrów,
 • opracowane i wdrożone procedury i instrukcje niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej realizacji procesu oraz na wypadek wystąpienia awarii,
 • opracowane i wdrożenie procedury odbioru, planowania oraz prowadzenia przeglądów i remontów,
 • instalacje ochrony ppoż.:

3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W ZAKŁADZIE

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W ZAKŁADZIE

Firma Tezet Sp. z o.o. zajmuje się przeładunkiem gazów skroplonych propan i butan oraz ich mieszanin. Proces technologiczny składa się z następujących operacji:

 • przeładunek gazów skroplonych z wagonów cystern szerokotorowych
 • napełnianie zbiorników magazynowych gazami skroplonymi z wagonów cystern szerokotorowych
 • napełnianie zbiorników magazynowych gazami skroplonymi z wagonów cystern normalnotorowych,
 • napełnianie zbiorników magazynowych gazami skroplonymi z autocystern,
 • przeładunek gazu pomiędzy zbiornikami magazynowymi,
 • napełnianie autocystern gazami skroplonymi,
 • napełnianie wagonów cystern normalnotorowych gazami skroplonymi ze zbiorników magazynowych.

4. CHARAKTERYSTYKA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE TERMINALA TEZET

Charakterystyka substancji niebezpiecznych występujących na terenie Terminala Tezet

Budowa cząsteczki propanu

Budowa cząsteczki butanu

Na terenie Terminala znajdują się węglowodory skroplone które są:
– łatwopalne,
– wybuchowe w granicach 1,9 -9,5 % obj,
– bezbarwne
– posiadają nieprzyjemny zapach
– są cięższe od powietrza, zalegają w zagłębieniach
– wypierają tlen z powietrza, mogą powodować zawroty głowy

Gaz płynny dostarczany jest na Terminal Przeładunkowy Tezet Sp. z o.o. cysternami kolejowymi po torze szerokim i normalnym.
Na terminalu przeładunkowym TEZET w Brzeźnie znajdują się zbiorniki magazynowe naziemne przysypane warstwą ziemi (szt. 4) o V = 250m3 każdy. Rzeczywista pojemność jednego zbiornika wynosi V1 = 250m3 * 0,85 = 212,5m3 co odpowiada około 117 t gazu płynnego.

5. SPOSOBY OSTRZEGANIA I POSTĘPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej
W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej firma Tezet Sp z o.o. Terminal w Brzeźnie informuje mieszkańców, oraz firmy znajdujące się w strefie zagrożenia dla opracowanych najbardziej prawdopodobnych scenariuszy awaryjnych poprzez:

OGŁOSZENIE ALARMU
MODULOWANY SYGNAŁ Z SYRENY W OKRESIE 3 MINUT

oraz poinformowania okolicznych zakładów zewnętrzną siecią telefoniczną, a także ogłoszenie alarmu z samochodu za pomocą megafonu o treści:

UWAGA! UWAGA!
W związku z zaistniałym zdarzeniem na Terminalu Tezet prosimy mieszkańców oraz pracowników okolicznych zakładów o jak najszybsze schronienie się w budynkach, pozamykanie okien, wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych z sieci z wyjątkiem radia ustawionego na częstotliwość 104,9 fm (BON-TON) w celu wysłuchania komunikatów służb ratowniczych i porządkowych, zabraniu dzieci i osób niepełnosprawnych, oraz niedopuszczaniu pomieszczeń do czasu odwołania alarmu lub na wyraźne polecenie służb.

Zasady postępowania ludności w przypadku ogłoszenia alarmu na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowe:

1. Należy zachować spokój
2. Osoby przebywające w strefie potencjalnego zagrożenia powinny jak najszybciej schronić się w budynkach zabierając ze sobą dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne
3. Należy pozamykać okna, i odsunąć się od nich
4. Należy obserwować kierunek wiatru i opuścić teren zagrożenia przemieszczając się prostopadle do kierunku wiatru, tak aby uniknąć ewentualnego wejścia w obłok chmury gazowej
5. Nie opuszczać budynków do czasu otrzymania komunikatu o odwołaniu alarmu, lub komunikatu o ewakuacji ogłoszonej przez służby ratownicze i porządkowe
6. Należy stosować się do instrukcji i poleceń służb ratowniczych
7. Należy niezwłocznie odłączyć od instalacji elektrycznej wszystkie urządzenia, z wyjątkiem radia ustawionego na radiostację ( bon-ton) 104,9 fm, w celu wysłuchania ewentualnych komunikatów służb
8. W przypadku ewakuacji należy poinformować służby ratownicze o osobach poszkodowanych, wykonywać polecenia służb ratowniczych i mundurowych, oraz zabrać ze sobą niezbędne rzeczy, a także dokument tożsamości

ODWOŁANIE ALARMU
CIĄGŁY SYGNAŁ Z SYRENY W OKRESIE 3 MINUT

Po usunięciu zagrożenia i wydaniu takiej decyzji przez Kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą może zostać podjęta decyzja o odwołaniu alarmu.
Informacja o odwołaniu alarmu podana jest również przez megafon do wiadomości mieszkańców okolicznych budynków, oraz firm siecią telefoniczną zewnętrzną.

6. GŁÓWNE SCENARIUSZE AWARII PRZEMYSŁOWEJ

Scenariusz awarii przemysłowej którego zasięg oddziaływania wykracza poza teren zakładu

Zasięg promieniowania cieplnego pochodzącego od pożaru kulistego zbiornika magazynowego o natężeniu:
4 kW/m2, ( kolor niebieski) promieniowanie takie nie jest zagrożeniem dla życia, lecz mogą powodować ból w przypadku bezpośredniego oddziaływania, wynosi 760 m.
12,5 kW/m2 (kolor zielony) najmniejsza dawka promieniowania cieplnego powodująca zaplenie się drewna, duże prawdopodobieństwo uszkodzenia ciała, wynosi 394 m.
– 37,5 kW/m2 ( kolor czerwony) powoduje uszkodzenie sprzętu technicznego wynosi 89 m.

Scenariusz awarii przemysłowej najbardziej prawdopodobny

Zasięg promieniowania cieplnego pochodzącego od pożaru w przypadku pęknięcia węża cieczowego na stanowisku załadunku autocystern i wynosi:
4 kW/m2 ( kolor niebieski) promieniowanie takie nie jest zagrożeniem dla życia, lecz mogą powodować ból w przypadku bezpośredniego oddziaływania, wynosi 17m.
12,5 kW/m2 (kolor zielony) najmniejsza dawka promieniowania cieplnego powodująca zaplenie się drewna, duże prawdopodobieństwo uszkodzenia ciała, wynosi 13 m.
37,5 kW/m2 ( kolor czerwony) powoduje uszkodzenie sprzętu technicznego, wynosi 11m.

Zasięg promieniowania cieplnego nie wykracza poza teren Terminala.

Na wypadek powstania poważnej awarii przemysłowej Tezet Sp. z o.o. opracowała wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy, który określa sposób postępowania pracowników w przypadku awarii.

Środki bezpieczeństwa podejmowane w przypadku wystąpienia awarii:

 • rozpoznanie i identyfikację zagrożenia,
 • ogłoszenie alarmu i zaalarmowanie Państwowej Straży Pożarnej,
 • przydzielenie zadań obsłudze Terminala,
 • zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym w miarę możliwości wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia,
 • włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i mediów, mających wpływ na bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników, z wykorzystaniem zaworów będących na instalacji użytkowej obiektu objętego działaniem ratowniczym,
 • uruchomienie właściwych elementów systemu wody p.poż., celem ograniczenia rozprzestrzeniania się i obniżenia stężenia medium, a w przypadku jego zapłonu schładzania ścian zbiorników oraz rurociągów i obrony przed wybuchem, w szczególności:
 • instalacje zraszaczowe,
 • stacjonarne działka gaśnicze,
 • rozwinięcie linii gaśniczych i użycie dodatkowej armatury wodnej w postaci: kurtyn wodnych, działek przenośnych i prądownic PW 52 – prąd rozproszony
 • ewakuację ludzi i mienia ze stref zagrożonych lub z terenu Terminala,
 • organizację pierwszej pomocy przedmedycznej i w razie potrzeby zaalarmowanie Pogotowia ratunkowego,
 • współpracę z przybyłymi jednostkami KSRG (PSP) i innymi Służbami zewnętrznymi.