O Terminalu

5 5 5 5

Terminal przeładunkowy

Terminal Przeładunkowy TEZET jest największym tego typu obiektem na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Terminal zlokalizowany jest w miejscowości Brzeźno koło Chełma, na obszarze o powierzchni ponad 300.000 m², w odległości 11 km od kolejowego przejścia granicznego Jagodin-Dorohusk (Ukraina-Polska). W ostatnich latach został on kompletnie zmodernizowany. Terminal przeładował do tej pory łącznie kilka milionów ton gazów skroplonych, co dało mu status lidera na granicy polsko-ukraińskiej.


Terminal przeznaczony jest dla przeładunku płynnych gazów węglowodorowych z kolejowych cystern szerokotorowych do kolejowych cystern normalnotorowych wg standardu europejskiego.

Zastosowane technologie, pełna automatyka urządzeń i systemów daje gwarancję bezpieczeństwa oraz jakości przeładunku. Terminal TEZET spełnia surowe wymagania Unii Europejskiej, niejednokrotnie wykraczające poza obowiązujące przepisy.

Terminal TEZET posiada status składu podatkowego, co umożliwia nam sprzedaż gazu zarówno z opłaconą akcyzą jak i w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

 

Wykaz podmiotów, którym TEZET Sp. z o.o. świadczyła w ciągu ostatnich 12 miesięcy usługi przeładunku i magazynowania, sporządzony na podstawie art. 4ba ust. 1-3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późń zm.)

 

Technologia przeładunku

Front rozładunku i załadunku

Pomost obsługowy o długości 300 m przystosowany do górnego rozładunku cystern kolejowych szerokotorowych do cystern normalnotorowych oraz zbiorników magazynowych.

System pomiarowy i monitoring

Terminal wyposażono w zintegrowany system pomiaru i kontroli, monitorowany jest przez liczne czujniki stężenia gazu, a niezbędne procedury uruchamiane są automatycznie. Urządzenia rejestrują w swojej wewnętrznej pamięci całość zdarzeń związanych z ich pracą.

Zbiorniki magazynowe LPG

Sprawny proces rozładunku gazu zapewniają „zakopcowane” ciśnieniowe zbiorniki o łącznej pojemności 1 000m3 tj. w przybliżeniu około 500 t gazu płynnego.

Stanowiska załadunku autocystern

Elektroniczne wagi samochodowe współpracujące z urządzeniami do napełniania autocystern gazem płynnym umożliwiają pełną kontrolę napełnienia.

Ochrona przeciwpożarowa

Do zabezpieczenia pożarowego kolejowego frontu przeładunkowego zainstalowano działka wodne o zasięgu 80 m każde, zasilane ze zbiornika wody pożarowej o pojemności 1 000 m3. Układ uruchamiania i sterowania jest w pełni zautomatyzowany. W trosce o bezpieczeństwo, cyklicznie organizujemy na terminalu szkolenia i ćwiczenia jednostek straży pożarnej oraz pogotowia.

Wizualizacja

Wizualizacja komputerowa daje pełną informację i kontrolę pracy terminala, operator systemu na bieżąco monitoruje poszczególne etapy przeładunku gazu.

 

 

Bezpieczeństwo

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBÓW POSTEPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ
NA TERENIE TERMINALA TEZET W BRZEŹNIE

TEZET-IMG_7609

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Świadomi występujących zagrożeń, związanych z przeładunkiem gazów płynnych, stawiamy sobie za cel nadrzędny by działalność prowadzona przez naszą Spółkę była bezpieczna i przyjazna dla środowiska. Cel ten realizujemy poprzez:

 • Postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami w zakresie bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa transportu, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa ekologicznego;
 • Stosowanie nowoczesnych rozwiązań i środków technicznych oraz ich utrzymywanie i systematyczne odnawianie;
 • Racjonalne użytkowanie zasobów przyrody, w szczególności przez zrównoważone wykorzystywanie surowców, materiałów, wody i energii;
 • Identyfikowanie różnego rodzaju zagrożeń, ocenę związanego z tymi zagrożeniami ryzyka i jego minimalizację do akceptowalnego poziomu;
 • Dążenie do systematycznej poprawy warunków pracy i stanu bezpieczeństwa;
 • Doskonalenie działań, zmierzających do zapobiegania wszystkim rodzajom awarii i zdarzeń wypadkowych;
 • Doskonalenie działań w zakresie reagowania w sytuacji wystąpienia awarii i zdarzeń wypadkowych;
 • Szkolenie pracowników mające na celu podwyższanie ich kwalifikacji i wiedzy oraz uświadamianie im jak ważną rolę odgrywają w aspekcie bezpieczeństwa;
 • Współpracę z organami kontrolnymi w celu osiągania optymalnego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa;
 • Koordynację działań na rzecz bezpieczeństwa z działaniami dotyczącymi innych elementów systemu zarządzania Spółką;
 • Prowadzenie otwartej polityki informacyjnej o występujących zagrożeniach, stosowanych środkach bezpieczeństwa i ochrony w stosunku do pracowników, lokalnej społeczności i innych stron zainteresowanych;

Zobowiązanie powyższe realizujemy przy aktywnym współudziale wszystkich pracowników, zapewniając niezbędne środki techniczne, organizacyjne i finansowe oraz kompetentny personel.