Ochrona środowiska

Technologia przyjazna faunie i florze


Dzięki trosce i dbałości firmy TEZET dotychczasowe funkcjonowanie Terminalu nie spowodowało obniżenia walorów przyrodniczych Rezerwatu „Rozkosz” ani jego otuliny, a wręcz przeciwnie – wg oceny wydanej przez prof. dr hab. I. Wojciechowskiego i prof. dr hab. S. Radwana z Akademii Rolniczej w Lublinie- zwiększyła się liczba gniazd (szczególnie wodniczki) w części rezerwatu sąsiadującej z końcowym odcinkiem rampy.
Terminal leży w bezpośrednim sąsiedztwie unikalnego w skali światowej rezerwatu przyrody „Rozkosz” i mieści się w jego otulinie. Obwarowania dotyczące urządzeń technicznych Terminalu przeładunkowego i ich funkcjonowania są w tym przypadku szczególnie ważne ze względu na ochronę przyrody, w szczególności ochrona powietrza jak i zabezpieczenie gruntu i wód gruntowych.

Rezerwat „Rozkosz”

Rezerwat „ROZKOSZ” utworzony w 1990 roku, zajmuje powierzchnię ok. 473 ha i jest jednym z największych wśród bardzo rzadkich w kraju torfowisk węglanowych, a największym w kraju i w Europie obszarem porośniętym zwartym szuwarem kłoci wiechowatej. Nie licząc tego zagrożonego gatunku, liczba występujących tu roślin objętych ochroną prawną wynosi 43, a 22 gatunki są wpisane do „Czerwonej Księgi” roślin szczególnie zagrożonych w Polsce. Fauna reprezentowana jest m.in. przez blisko 800 gatunków motyli (z czego 8 znajduje się na liście 20-tu motyli europejskich zagrożonych wyginięciem, żółwia błotnego (również gatunek chroniony z „Czerwonej Księgi”), oraz przez 150 gatunków ptaków, z czego 83 gatunki odbywają tu regularnie lęgi. Wśród nich 67 gatunków jest zagrożonych w skali Polski, 34 gatunki zagrożone w skali Europy i 2 zagrożone w skali świata – wodniczka i derkacz.

Zdjęcia Rezerwatu ROZKOSZ do pobrania