Bezpieczeństwo

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBÓW POSTEPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ
NA TERENIE TERMINALA TEZET W BRZEŹNIE

TEZET-IMG_7609

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Świadomi występujących zagrożeń, związanych z przeładunkiem gazów płynnych, stawiamy sobie za cel nadrzędny by działalność prowadzona przez naszą Spółkę była bezpieczna i przyjazna dla środowiska. Cel ten realizujemy poprzez:

 • Postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami w zakresie bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa transportu, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa ekologicznego;
 • Stosowanie nowoczesnych rozwiązań i środków technicznych oraz ich utrzymywanie i systematyczne odnawianie;
 • Racjonalne użytkowanie zasobów przyrody, w szczególności przez zrównoważone wykorzystywanie surowców, materiałów, wody i energii;
 • Identyfikowanie różnego rodzaju zagrożeń, ocenę związanego z tymi zagrożeniami ryzyka i jego minimalizację do akceptowalnego poziomu;
 • Dążenie do systematycznej poprawy warunków pracy i stanu bezpieczeństwa;
 • Doskonalenie działań, zmierzających do zapobiegania wszystkim rodzajom awarii i zdarzeń wypadkowych;
 • Doskonalenie działań w zakresie reagowania w sytuacji wystąpienia awarii i zdarzeń wypadkowych;
 • Szkolenie pracowników mające na celu podwyższanie ich kwalifikacji i wiedzy oraz uświadamianie im jak ważną rolę odgrywają w aspekcie bezpieczeństwa;
 • Współpracę z organami kontrolnymi w celu osiągania optymalnego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa;
 • Koordynację działań na rzecz bezpieczeństwa z działaniami dotyczącymi innych elementów systemu zarządzania Spółką;
 • Prowadzenie otwartej polityki informacyjnej o występujących zagrożeniach, stosowanych środkach bezpieczeństwa i ochrony w stosunku do pracowników, lokalnej społeczności i innych stron zainteresowanych;

Zobowiązanie powyższe realizujemy przy aktywnym współudziale wszystkich pracowników, zapewniając niezbędne środki techniczne, organizacyjne i finansowe oraz kompetentny personel.